Vuokrausehdot

(Päivitetty 11.1.2024)

 

Vuokralaisen on noudatettava mukana saatuja ohjeita. Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kielletty. Vuokralainen on itse vastuussa käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta. Kalustossa mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat kokonaan vuokralaisen vastuulla. Vuokralainen sitoutuu korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot.

Vuokranantaja vastaa saunakärryn normaalista kulumisesta. Mahdollisista kulumisesta johtuvista vioista on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokranantaja ei vastaa saunakärryn käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralaiselle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

Vuokranantaja ei ole vastuussa saunan käyttäjien turvallisuudesta.

Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan saunakärryn toimitus- tai luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokranantaja on noutanut saunakärryn tai vuokralainen on palauttanut saunakärryn vuokranantajan nimeämään kohteeseen.

Pääsääntöisesti vuokra-aika alkaa klo 14 ja päättyy viimeistään klo 12 viimeisenä vuokrauspäivänä.

Palautus vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä
Laite on palautettava sovittuun paikkaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on sovittava riittävän ajoissa vuokranantajan kanssa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu vuokranantajan toimipisteeseen ja tarkastettu vuokranantajan läsnäollessa.

Vuokranantajan suorittamassa saunakärryn noudossa vuokra-aika päättyy, kun laite poistuu vuokralaisen käyttöpaikasta.

Jos vuokralainen laiminlyö tässä kappaleessa mainitut velvoitteet, on vuokranantajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Vakuutukset
Vuokranantaja on vakuuttanut hinattavan saunakärryn vahinkovakuutuksella, jossa on omavastuu 500€. Vuokralainen vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja varkausvahingot. Vuokralainen on velvollinen maksamaan omavastuun em. vahingon sattuessa.

Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokralaisen tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokralainen on vastuussa niiden täydestä arvosta. Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokralainen on vastuussa niiden täydestä arvosta.

Vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut
Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata saunakärryä kolmannelle henkilölle. Vuokrattua saunakärryä ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ja sitä tulee käyttää ainoastaan vuokrasopimuksessa määritellyssä käyttöpaikassa. Saunakärry tulee pitää lukittuna (aisalukko) koko vuokrauksen ajan pl. välttämättömät kuljetukset.

Saunakärryn sisällä ei saa kuljettaa mitään ylimääräistä pl. saunakärryn omat portaat sekä kärryn mukana tulevat muoviset astiat. Kiukaan vesisäiliön on oltava täysin tyhjä vedestä saunakärryä siirrettäessä.

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan saunakärryä varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

Vuokralaisen on tarkistettava vuokrattava saunakärry luovutushetkellä ja kirjattava yhdessä vuokranantajan kanssa ylös mahdolliset puutteet tai viat. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä.

Vuokranantaja pidättää oikeuden tarkastaa saunakärry vaurioiden varalta vuokrauksen jälkeisen pesun yhteydessä.

Vuokralaisen vastuulla on isompien ja ylimääräisten roskien (ml. pullot ja tölkit) siivous saunasta sekä tulipesän ja tuhkalaatikon tyhjennys tuhkista. Vuokranantaja vastaa saunakärryn pesusta ja desinfioinnista. Sauna tulee olla siinä kunnossa kuin se oli luovutettaessa pl. normaalin saunomisen jälkiä. Huom! Mikäli asiakas käyttää saunavihtoja, tulee asiakkaan itse siivota lehdet ja oksat kauttaaltaan saunan sisätiloista. Jos asiakas rikkoo tätä sopimusehtoa, häneltä tullaan laskuttamaan saunan siivouksesta 50€ / h, kuitenkin vähintään 50€.

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös palauttaa saunakärryn vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokralainen on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneista vahingoista kokonaisuudessaan:
• Korvaamaan saunakärrylle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
• Korvaamaan saunakärrystä vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
• Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta kohtuullisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.
• Ylikuormaus, perävaunun kuljettaminen siten, että kiukaan vesisäiliössä on vettä
• Ajaminen tyhjillä renkailla
• Lumivahingot
• Tupakanpolton, kynttilöiden polton, saunatuoksujen ja -tuotteiden (mm. terva), likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot
• Ajaminen hinattavan saunakärryn ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa
• Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
• Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
• Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokralainen tämän tieten
• Pakkasen aiheuttamista vahingoista kiukaan vesisäiliölle mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä
• Jos saunakärrylle tai vuokraajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokralaisen tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, saunakärryn käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Vuokralainen vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana sen käyttämisestä aiheutuvat leiriytymis-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuorma-, sakko-, rike- ja muut maksut.

Rengasvaurion sattuessa vuokralainen on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun kuitenkin neuvottelemalla mahdollisuuksien mukaan tästä ensin vuokranantajan kanssa.

Vuokralaisen toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa
Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokralaiselle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Vuokralainen saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa laitetta vuokranantajan lukuun enintään 50€ arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokralaisen on hankittava laitteen korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

Liikennevahingon sattuessa vuokralainen on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokralaisen ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokralaisen on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

Vuokranantajan velvollisuudet
Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu hinattava saunakärry on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli saunakärryssä ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos laitteen kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokralainen voi vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka. Tämä koskee myös mikäli saunakärry ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokralle antaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokralle ottajalle saattaa aiheutua.

Vuokraan sisältyvät asiat
• Vahinkovakuutus vuokrasopimuksessa mainitulla omavastuulla
• Normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset

Maksaminen
Vuokranmaksu suoritetaan ennen saunan luovutusta tai toimitusta ellei muutoin sovita. Vuokranantaja lähettää PDF-laskun asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 1-2 työpäivän kuluttua tilauksesta. Laskun eräpäivä on heti. Maksamisesta voidaan sopia myös tapauskohtaisesti erikseen esim. laskulla maksamisesta voidaan poiketa vuokranantajan ja vuokralaisen yhteisellä sopimuksella mm. jos tilaus tehdään samalle päivälle. Tällöin vaihtoehtona voi olla esim. korttimaksu tai käteinen.

Sopimuksen purkaminen
Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun kokonaisuudessaan.
Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan varausmaksun vähennettynä 75,00€:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen.
Jos vuokralainen purkaa sopimuksen aikaisemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokran ja varausmaksun vähennettynä 150,00€:lla, joka menee sopimuksen purkamisesta aiheutuneiden kulujen peittämiseen. Jos vuokralainen purkaa sopimuksen myöhemmin kuin 3 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokralainen velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokralainen rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokralainen ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Vuokranantajalla on oikeus paikantaa saunakärry. Jos hinattavan laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon vuokralaisen velvollisuudet ja vastuut pykälässä olevat asiat. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokralainen velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle.